;

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

AssetWise Public Company Limited

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“ASW” หรือ “บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทั้งโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ และประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า, ธุรกิจรับฝากขายฝากเช่าอสังหาริมทรัพย์, ศึกษาและลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการและรองรับไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายกลุ่มลูกค้า ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและครบครัน ภายใต้แนวคิด

การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท ทั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ความเชื่อมั่นของคู่ค้า และผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ ผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตตามแผนงานที่วางไว้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท
0107563000100
ประเภทธุรกิจ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โทรศัพท์
02-521-9533 ถึง 35
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
856,125,000.00 บาท
(ณ 31 ธันวาคม 2564)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
856,121,119 บาท
(ณ 31 ธันวาคม 2564)
จำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ 856,125,000 หุ้น
(ณ 31 ธันวาคม 2564)
มูลค่าหุ้น
หุ้นละ 1 บาท