;

กลุ่มบริษัทมีการสื่อสารนโยบายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานเข้าใจและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

1) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

กลุ่มบริษัทได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท และครอบครัว เช่น สิทธิพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยโครงการของกลุ่มบริษัท มีห้องออกกำลังกายและการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การจัดให้มีห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร การให้พนักงานชายที่ภรรยาเพิ่งคลอดบุตรสามารถลาไปดูแลบุตรได้โดยยังได้รับเงินเดือน การจัดให้มีห้องดูแลเด็กในกรณีที่พนักงานจำเป็นต้องนำบุตรมาทำงานด้วย เป็นต้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบัติตั้งแต่ภายในสำนักงาน จนถึงการดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนโครงการที่แล้วเสร็จส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ ภายในสำนักงานของบริษัทฯ เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบสำนักงานให้มีพื้นที่ ธรรมชาติ เพื่อให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีบรรยากาศการ ทำงานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้พนักงานประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และ ลดการใช้กระดาษ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย ของบริษัทฯ โดยได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนิน งานให้มากขึ้น เพื่อปรับลดการใช้กระดาษภายในสำนักงาน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างโครงการ

กลุ่มบริษัทได้ดำเนินงานตามหลักการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Impact Assessment Report (EIA) โดยได้จัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง รวมถึงแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อ กำหนดของ EIA และมีการจัดทำแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการด้วย

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการที่แล้วเสร็จและส่งมอบแล้ว

กลุ่มบริษัท เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ผู้อยู่อาศัย และออกแบบโครงการให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้อยู่อาศัยใน ระยะยาว เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่าต่อ การใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้โครงการต่างๆ มีการคัด แยกขยะ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

โครงการ AssetWise Club ปันน้ำใจสู่สังคม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคและปฏิทินเก่าเพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา และเลี้ยงอาหารเช้าให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรร่วมกิจกรรมวิ่งปันความสุข เพื่อสะสมระยะการวิ่งตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 โดยสามารถวิ่งที่ไหนเมื่อไรก็ได้ บริษัทฯ จะบริจาค 1 บาทต่อทุกระยะการวิ่ง 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ สามารถรวมระยะวิ่งได้ 264,113 กิโลเมตร จากผู้เข้าร่วม 1,202 ราย คิดเป็นเงินบริจาค 264,113 บาท ซึ่งได้นำไปบริจาคที่โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพิ่นคี่ ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร และก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ในการสอนหลักสูตรพิเศษ ให้เด็กๆ ในชุมชนทั่วกรุงเทพฯ โดยทีมงานจิตอาสาของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานนำสิ่งของมาประมูลภายในบริษัทฯ เพื่อนำรายได้ไปบริจาค รวมถึงเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปทำกิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำ สร้างอ่างแปรงฟัน ปรับปรุงห้องพยาบาล ติดตั้ง solar cell มอบตู้กดน้ำและเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนวัดต้นชุมแสง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนโลหิตในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันทำ Face Shield เพื่อบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพล, สาธารณสุขบางเขน, โรงพยาบาลสายไหม, โรงพยาบาลเขาค้อ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ