;
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานประจำปี 2564 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE) ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ASW-W1) ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ASW-W2) ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
สาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดาวน์โหลด
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผุ้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด