ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
สาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด