;
ลำดับ บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ-สกุล อีเมล
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
2 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธัญญธร ทรงวุฒิ thanyatorn.s@fnsyrus.com
4 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณจิตรา อมรธรรม jitra.a@fnsyrus.com
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร วรจรรยาวงศ์ napatv@kgi.co.th
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์ suchott@kgi.co.th
7 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณพีรวัส คุปติเลิศพงศ์ peerawat.kupatilertpong@krungsrisecurities.com
8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ ratasak.piriyanont@krungsrisecurities.com
9 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวนิดา ไกสเล่อร์ vanida.g@maybank-ke.co.th
10 บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณชาตรี ศรีสมัยเจริญ chatree.sr@rhbgroup.com
11 บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณไพบูลย์ เจนสาธิต paiboon.ja@rhbgroup.com
12 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด คุณวรเกียรติ กิ่งมนตรี vorrakiat_khi@sbito.co.th
13 บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ peerawat@uobkayhian.co.th