;
สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก
(ล้านบาท)
ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
ASW235A 500.0 500.0 5 พฤศจิกายน 2564 5 พฤษภาคม 2566 1.5 ปี 5.15%
ASW245A 500.0 500.0 5 พฤศจิกายน 2564 5 พฤษภาคม 2567 2.5 ปี 5.65%
ASW245B 501.5 501.5 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2567 2.0 ปี 5.25%
ASW255A 498.5 498.5 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2568 3.0 ปี 5.75%
รวม 2,000.0 2,000.0