รายได้รวม

กำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

งวดงบการเงิน 2563 1Q2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 8,160.00 8,664.01
หนี้สินรวม 5,863.31 6,435.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,328.26 2,260.56
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 555.00 555.00
รายได้รวม 4,228.79 1,246.86
กำไรสุทธิ 873.90 320.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.57 0.58
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
ROA(%) 13.15 14.03
ROE(%) 37.53 43.22
อัตรากำไรสุทธิ(%) 20.59 25.67