;

ยอดขาย (ล้านบาท)

3,283 +80% YoY

รายได้รวม (ล้านบาท)

1,270 +2% YoY

กำไร (ล้านบาท)

226 -29% YoY

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562 2563 2564 Q12565
สินทรัพย์รวม (บาท) 6,859,625,818 8,159,996,424 11,335,240,556 11,664,680,765
หนี้สินรวม (บาท) 5,143,828,816 5,863,311,816 6,398,689,268 6,468,307,575
ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) (บาท) 1,715,797,002 2,296,684,608 4,936,551,288 5,196,373,190
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) 1,742,076,894 2,328,263,478 4,835,705,403 5,066,593,920
รายได้จากการขาย (บาท) 2,622,334,059 4,198,988,327 4,850,685,822 1,050,193,726
รายได้จากการเช่าและบริการ (บาท) 2,634,381 6,034,171 77,739,881 67,895,998
รายได้อื่น (บาท) 5,749,043 23,767,193 38,798,821 6,681,617
รายได้รวม (บาท) 2,630,717,483 4,228,789,691 5,033,700,697 1,269,997,884
ต้นทุนขาย (บาท) 1,593,892,055 2,348,479,868 2,726,899,440 660,090,371
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 639,944,856 807,547,808 881,500,505 270,593,206
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (บาท) 324,742,134 873,898,687 951,363,526 225,902,889
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  2562 2563 2564 Q12565
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) N/A 37.5 26.6 23.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) N/A 13.2 14.3 12.7
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) N/A 0.5 0.5 0.5
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 39 44 44 36
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 12 21 19 18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.0 2.6 1.3 1.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.1 1.7 0.9 0.7
ข้อมูลสถิติ 2562 2563 2564 Q12565
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้น) 555,000,000 761,000,000 856,125,000 856,125,000
ราคา Par (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) N/A N/A 7,448.3 6,891.8
Book Value per Share (เท่า) N/A N/A 5.7 6.1
EPS (เท่า) N/A 1.6 1.2 0.3
P/E (เท่า) N/A N/A 7.8 7.2
P/BV (เท่า) N/A N/A 1.5 1.4
Price (บาท) N/A N/A 8.7 8.1