;

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2565 ประเภท : XM

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด 236,155,500 27.58
2.  นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 219,304,350 25.62
3.  นาย เอกรัตน์ จาวโกนันท์ 29,906,599 3.49
4.  นาย พรธงชัย วิพันธ์พงษ์ 24,961,162 2.92
5.  นาง เพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ 24,961,162 2.92
6.  นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ 20,900,475 2.44
7.  นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ 20,900,475 2.44
8.  นาย อภิสิทธิ์ จาวโกนันท์ 17,352,237 2.03
9.  น.ส. ธัชนันท์ วิพันธ์พงษ์ 14,384,799 1.68
10.  น.ส. มัญกนิษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 14,357,374 1.68