ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/04/2564 ประเภท : IPO

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด 209,916,000 27.58
2.  นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 194,248,200 25.53
3.  นาย พรธงชัย วิพันธ์พงษ์ 22,187,700 2.92
4.  นาง เพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ 22,187,700 2.92
5.  นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ 18,578,200 2.44
6.  นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ 18,578,200 2.44
7.  นาย สุเชฏฐ์ ฤทธีภมร 10,921,700 1.44
8.  นาย ประชา กนิลฐานนท์ 10,700,000 1.41
9.  นางสาว มัญกนิษฐ วิพันธ์พงษ์ 9,490,800 1.25
10.  นางสาว ธัชนันท์ วิพันธ์พงษ์ 9,119,200 1.20