โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และภายหลังการกระจายหุ้น IPO สรุปได้ดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น (1) จำนวน (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1 ครอบครัววิพันธ์พงษ์    
  - บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด (2) 209,916,000 37.82
  - นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 194,248,200 35.00
  - นายพรธงชัย วิพันธ์พงษ์ 22,187,700 4.00
  - นางเพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ 22,187,700 4.00
  - นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 18,578,200 3.35
  - นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ 18,578,200 3.35
  - นางสาววราภรณ์ จาวโกนันท์ 8,492,900 1.53
  - นางสาวมัญกนิษฐ วิพันธ์พงษ์ 8,492,900 1.53
  - นางสาวธัชนันท์ วิพันธ์พงษ์ 8,492,900 1.53
  - นายชลัช วิพันธ์พงษ์ 8,492,900 1.53
  - นางสาวปณีตา มาลัยวงศ์ 8,492,900 1.53
  - นางนิธิศา วิพันธ์พงษ์ 3,184,800 0.57
2 นายประชา กนิลฐานนท์ 8,548,600 1.54
3 นายสุเชฎฐ์ ฤทธีภมร 5,310,700 0.96
4 นายเธียรรุจ ธรณวิกรัย 5,310,700 0.96
5 นายประธาน นิกรปฏิพัทธ์ 993,100 0.18
6 นายจุมพล ชมรักษ์ 529,700 0.10
7 นายสุขสม เอื้ออารีชน 529,700 0.10
8 นางศันสนีย์ ประดิษฐ์กุล 453,300 0.08
9 นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ 453,300 0.08
10 นางวัลลีย์ สุวรรณสวัสดิ์ 453,300 0.08
11 นายอิศรา พิทยายน 315,800 0.06
12 นายชาญ เมฆเกรียงไกร 302,600 0.05
13 นางวีณา มาลัยวงศ์ 302,600 0.05
14 นายสุรพล แซ่เอียะ 151,300 0.03
รวม 555,000,000 100.00

หมายเหตุ :

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น (เช่น นามสกุลเดียวกัน) ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

(2) บริษัทดังกล่าวถือหุ้นโดยครอบครัววิพันธ์พงษ์ทั้งหมด