บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ ("บริษัท") ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลร้าย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น