ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท กำหนดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกกระบวนการที่สำคัญของบริษัท อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยแบ่งออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้