หุ้นกู้แปลงสภาพ
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (ASW-W2)
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งแรก สำหรับ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย สำหรับ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )