บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น