นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัท กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณากับผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท ในแต่ละมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นความยั่งยืน

บริษัท พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการของธุรกิจ ควบคู่แนวทางการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (United Nation Sustainable Development Goals-UNSDGs)

2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัท จะพิจารณาจากประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. การตรวจสอบประเด็น

บริษัท นำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนและการจัดลำดับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

4. การทบทวน

การทบทวนประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนประจำทุกปี เพื่อความเหมาะสมของประเด็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

การประเมินความสำคัญของประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

เศรษฐกิจ
 1. การพัฒนาสินค้าและบริการ
 2. การเติบโตของธุรกิจ
 3. บรรษัทภิบาล
 4. การบริหารความเสี่ยง
สังคม
 1. การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 2. การกํากับดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการทําางาน
 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
 4. การดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม
สิ่งแวดล้อม
 1. การลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดการวิกฤตสภาพอากาศ

ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็น SDGs
การเติบโตของธุรกิจ
เป้าหมายที่ 8
การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
เป้าหมายที่ 8
การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 17
สร้างความเข้มแข็งในระดับสากล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
เป้าหมายที่ 8
การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาสินค้าและบริการ
เป้าหมายที่ 8
การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12
การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 9
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม
ประเด็น SDGs
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
เป้าหมายที่ 5
ความเท่าเทียมทางเพศ
เป้าหมายที่ 10
ลดความเลื่อมล้ำ
การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ 1
ขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 3
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมายที่ 4
การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง
การกำกับดููแลสุุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน
เป้าหมายที่ 3
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมายที่ 11
เมืองปลอดภัย
การดููแลและสร้างคุุณค่าให้แก่ชุุมชนและสังคม
เป้าหมายที่ 1
ขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 17
สร้างความเข้มแข็งในระดับสากล
เป้าหมายที่ 16
สังคมเป็นสุข
ประเด็น SDGs
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 6
การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
เป้าหมายที่ 7
การเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย
เป้าหมายที่ 13
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
การจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 6
การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
เป้าหมายที่ 7
การเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย
เป้าหมายที่ 13
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
การจัดการวิกฤตสภาพอากาศ
เป้าหมายที่ 13
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
เป้าหมายที่ 15
สนันสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน