นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณค่าทางด้านสังคม โดยบริษัทยึดมั่นอยู่เสมอว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้มีความเจริญควบคู่กันไปโดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านสังคม ดังนี้

กลุ่มบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรักความสามัคคีภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ในการดูแลพนักงาน เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ได้อย่างยั่งยืน

การจ้างงาน

กลุ่มบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดย การไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความหลากหลายของบุคคล อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น โดยมีระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และทัศนคติตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน

บริษัท มีการว่าจ้างพนักงานจำนวน
453
คน
เพศชาย
179 คน
เพศหญิง
274 คน

ในปี 2565 บริษัท มีการว่าจ้างพนักงานจำนวน 453 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 179 คน และเพศหญิง 274 คน และมีการว่าจ้างผู้พิการซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จำนวน 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.66 โดยมีความหลากหลายในแต่ละด้าน ดังนี้

แบ่งตามเพศ
แบ่งตามระดับ
แบ่งตามช่วงอายุ

การพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โดยในปี 2565 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากรขึ้น ซึ่งกำหนดจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญในการทำงาน (Upskills & Reskills) ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ ทัศนคติใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบันของบุคลากรในทุกระดับให้สอดรับ เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Development) นำสู่การเพิ่มพูนระดับความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ให้มากขึ้นซึ่งมีผลต่อความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทำงานเพื่อบรรลุงผลสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทน ในรูปแบบของเงินเดือน โดยมีการกำหนดโครงสร้างของเงินเดือนที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในธุรกิจประเภทเดียวกันได้ บริษัท จะพิจารณาเงินเดือนจากศักยภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสให้แก่พนักงานตามผลประเมินการทำงานประจำปีของพนักงานและและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีระบบการประเมินผลและการตัวชี้วัดผลการทำงานที่ชัดเจนของพนักในทุกคนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนทุกระดับ เพื่อดูแลพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
สำหรับพนักงานทุกคนและทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามแผนของกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานสามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทได้หลังจากผ่านระยะเวลาทดลองงานตามความสมัครใจ โดยบริษัทจะกำหนดอัตราเงินสมทบของบริษัท ตามอายุงานของพนักงาน
การตรวจสุขภาพประจำปี
เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามที่บริษัทได้จัดให้เป็นประจำทุกปี
เครื่องแบบพนักงาน
บริษัท จัดให้มีเครื่องแบบแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาเครื่องแบบตามความเหมาะสมของลักษณะการทำงาน
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
บริษัท จัดให้มีเงินสำหรับช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ ได้แก่
 • เงินช่วยเหลือการสมรส
 • เงินช่วยเหลือเพื่อแสดงความเสียใจต่อบุคคลครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
การจัดของเยี่ยมพนักงาน
พนักงานที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือพนักงานที่คลอดบุตร โดยบริษัท จะจัดส่งของเยี่ยมให้แก่พนักงาน
วันหยุดในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน
บริษัท เพิ่มวันหยุดให้แก่พนักงานอีก 1 วัน ในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ภายในเดือนเกิดของพนักงาน
การลาคลอดของพนักงานชาย กรณีที่ภรรยาคลอดบุตร
พนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิวันลาคลอดบุตรได้ 15 วัน โดยการลานั้นจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลา 90 วันที่ภรรยาคลอดบุตร โดยจะลาต่อเหนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้
การลาเพื่อสมรส
พนักงานทีทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี สามารถมีสิทธิลาเพื่อประกอบพิธีสมรสได้ไม่เกิน 5 วัน โดยได้รับค่าจ้างจากบริษัท
ลาเพื่อฌาปนกิจศพ
พนักงานสามารถลาเพื่อฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ครั้งละไม่เกิน 5 วัน โดยได้รับค่าจ้าง
เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
บุตรของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด สามารถรับทุนการศึกษาจากบริษัทได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท ต่อบุตรพนักงาน 1 คน โดยจำกัดบุตรพนักงาน 2 คน ต่อพนักงาน 1 คน
งานเลี้ยงประจำปี
บริษัทจัดให้มีงานเลี้ยงประจำปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน
ห้องออกกำลังกาย (Fitness)
บริษัทจัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงานได้ใช้ออกกำลังก่อนและหลังเลิกงาน

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ โดยการเลือกตั้งของพนักงานในบริษัท โดยคณะกรรมการสวัสดิการจะเป็นตัวแทนของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายด้านสวัสดิการและการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานภายในบริษัท

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท กำหนดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานโครงการ โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย พร้อมการจัดกิจกรรม การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทและการฝึกอบรม เพื่อสร้างความตระหนักของพนักงานทุกคน

ในส่วนของสำนักงานใหญ่ บริษัท จัดให้มีการควบคุมความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทำงาน กำหนดแผนการตรวจสอบซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบดับเพลิงประจำปี การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด เพื่อเอื้อต่อความสะดวกและคุณภาพที่ดีในการทำงานของพนักงาน การจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงาน และการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องความปลอดภัย และการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้

สำหรับโครงการก่อสร้าง บริษัท กำหนดมีการจัดทำรายงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง การตรวจสอบความปลอดภัย การให้ความรู้ ข้อคำแนะนำ และร่วมแก้ไขสภาพงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับบริษัทผู้รับเหมา เพื่อควบคุมความปลอดภัยในด้านต่างๆ ในขณะที่มีการก่อสร้าง รวมถึงการรักษาความสะอาด สุขอนามัยภายในโครงการก่อสร้างและชุมชนข้างเคียงโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของการทำงานทั้งด้านการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย การระมัดระวังและความชำนาญในทำงานที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ทำงานและชุมชนข้างเคียง รวมถึงในทุกโครงการก่อสร้างจะต้องจัดให้มีป้ายสำหรับรายงานสถิติความปลอดภัยอยู่หน้าโครงการ เพื่อรายงานด้านความปลอดภัยอย่างทันถ่วงทีต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของงานก่อสร้างโครงการทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชนข้างเคียง

สถิติความปลอดภัย ประจำปี 2565
ข้อมูลความปลอดภัย หน่วย จำนวนพนักงาน จำนวนผู้รับเหมา บุคคลภายนอก
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ครั้ง ไม่มี 4 ไม่มี
อัตราผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน คน ไม่มี 5 ไม่มี
อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บในการทำงาน วัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี
อัตราคนหยุดงานจากการบาดเจ็บในการทำงาน คน ไม่มี 1 ไม่มี
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน คน ไม่มี 2 ไม่มี
มาตรการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19
มาตรการสำนักงานใหญ่

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 แม้ว่าสถานการณ์ในปีจะคลี่คลายลง แต่ทางกลุ่มบริษัทยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานทั้งของพนักงาน จึงได้ให้มีมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคที่เข้มงวดมากขึ้น โดยพนักงานที่มีความเสี่ยงสามารถทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวในสำนักงานและจากการเดินทาง จัดให้มีการประชุมในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆ เพื่อลดการรวมตัวกันของพนักงานภายในห้องประชุม ในขณะเดียวกัน ได้จัดให้มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ การคัดกรองอุณหภูมิพนักงานในการเข้ามาภายในสำนักงาน รวมถึงจัดให้มีจุดล้างมือ และบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือกระจายทั่วทั้งสำนักงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen test kit หรือ ATK ให้แก่พนักงานที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งการจัดหาวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ในปี 2565 พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วครบถ้วน 100%

ในกรณีพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการดูแลพนักงานตามมาตรการของสาธารณสุข และจัดเตรียมกล่องยาเพื่อรักษาพื้นฐานให้แก่พนักงาน รวมถึงการติดตามอาการของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการโครงการก่อสร้าง

สำหรับโครงการก่อสร้าง กลุ่มบริษัทได้ดูแลแรงงานผู้รับเหมาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนของการจัดให้มีคัดกรองอุณหภูมิแรงงานผู้รับเหมาก่อนเข้าทำงาน การจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อป้องกันการติดต่อโรค ได้แก่ จุดสำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือกระจายในหลายจุดโครงการก่อสร้าง การทำความสะอาดด้วยนำยาฆ่าเชื้อที่โครงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ การเข้าตรวจสอบมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การจัดหาวัคซีนให้แก่แรงงานผู้รับเหมาของบริษัท เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ประจำโครงการก่อสร้างของบริษัท

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan (BCP)

บริษัท จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อกลุ่มบริษัท โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัท ต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงานของบริษัท หรือภายในกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อไปนี้

ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ ด้านบุคลากรหลัก ด้านคู่ค้า/ผู้ ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อัคคีภัย (ไฟไหม้)
อุทกภัย (น้ำท่วม)
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (โรคระบาด)
ความผูกพันของพนักงาน

กลุ่มบริษัทกำหนดแนวทางในการสร้างความผูกพันและรักษาพนักงาน เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดทำแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร ประจำปี 2565 (Employee Engagement Survey) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการได้รับทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานที่มีต่อบริษัท ผลสำรวจความผูกพันต่อองค์กร ประจำปี 2565 (Employee Engagement Survey) คิดเป็น 78.30% ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูง

อัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) ในปี 2565 ดังนี้

พนักงานลาออก จำนวน (คน) ร้อยละ
จำนวนพนักงานลาออก 91 21.93
แบ่งตามระดับ
ระดับผู้บริหารระดับสูง 0 0.00
ระดับผู้บริหารระดับกลาง 6 6.59
ระดับผู้จัดการขึ้นไป 33 36.26
ระดับปฏิบัติการ 30 32.97
พนักงานสัญญาจ้าง 22 24.18
แบ่งตามช่วงอายุงาน
อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 2 2.20
อายุงาน 3-5 ปี 10 10.99
อายุงาน 1-3 ปี 16 17.58

กลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้าอย่างมากที่สุด โดยเชื่อว่าลูกค้าคือหนึ่งในหัวใจที่สำคัญของการสร้างสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดี และสามารถเติมเต็มทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้จริง ภายใต้สโลแกน “YOUR BEST CHOICE - ส่งมองที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ในด้านต่างๆ ดังนี้

Prime Location:
ความใส่ใจในการเลือกทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้แหล่งคมนาคมที่สำคัญและแวดล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกที่สำคัญ รวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
Full Facilities:
การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน เพื่อตอบโจทย์การพักอาศัยและไลฟ์สไลต์ของผู้อยู่อาศัย
Brand Identity:
การออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์ การออกแบบตกแต่งฟังก์ชั่นและพื้นที่ใช้สอยที่ รองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ล้ำสมัย เน้นความสะดวกสบายและปลอดภัยในการพักอาศัย
Customer Engagement:
การให้คำแนะนำ ประสานงานในทุกๆ ด้านแก่ลูกค้า และการบริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาสินค้าและบริการ

กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ในการพัฒนาโครงการคุณภาพและส่งต่อความสุขต่อลูกค้า ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness”

การออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนกลางเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติของคนทุกวัย

กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบและการสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ เพื่อให้ตรงใจผู้อยู่อาศัยและสร้างความสุขได้อย่างแท้จริง โดยได้ยึดหลัก 5 แกนในการออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนกลางเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติของคนทุกวัยขึ้น ได้แก่ ในหลากหลายสไตล์เพื่อความไม่จำเจ ห้อง Library กว้างขวางสำหรับการเรียนที่บ้าน ห้อง Meeting Room รองรับการประชุมออนไลน์ ห้อง Living Lounge สำหรับการทำงานแบบ Work From Home

นวัตกรรมทางธุรกิจ

“WISECOLOGY” แนวคิดเพื่อตอบโจทย์การเปิดอยู่ที่ดี และสร้างความยั่งยืนให้กับสภาพแวดล้อม ด้วยการสร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่ดี พร้อมกับสร้างสภาพเมืองสุขภาวะที่ดี พร้อมกับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการนำเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และสิ่งแวดล้อม มาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพของการอยู่อาศัยภายใต้ 3 แนวคิดหลัก ดังนี้

Smart Living “การคิดเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความสะดวกสบายและปลอดภัย”

ทั้งในด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย การเตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อความปลอดภัยในทุกความเป็นอยู่ ดังนี้

 • Convenience Lifestyle สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ
 • Definition of the Relaxing การออกแบบที่อยู่อาศัยพร้อมศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มาพร้อมด้วยบรรยากาศสีเขียวชะอุ่มร่มรื่นเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบครบวงจรในที่นี่ที่เดียว
 • Transportations Center เชื่อมต่อทุกการเดินทางสู่อนาคตที่สะดวกสบาย
Environment Friendly “การคิดเพื่อรักษ์โลก”

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการนำหลักการ Growgreen มาปรับใช้ภายในโครงการเพื่อสร้าง Community ที่เกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในแง่ของการพักอาศัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้ 5 แกนหลัก

 • Energy Efficiency: การออกแบบการใช้พลังงานในอาคารอย่างคุ้มค่า
 • Waste Management: เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • Green Space: การออกแบบและสร้างพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • Clean Air: แอสเซทไวส์ใส่ใจในเรื่องการมีอากาศที่สะอาด โดยเน้นการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ลดปริมาณการสร้างมลพิษในอากาศ
 • Water Saving: การคำนึงเรื่องใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
Sustainable Life “การคิดเพื่อคนทุกรุ่น ทั้งในวันนี้และอนาคต”

ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ตอบโจทย์คนทุกรุ่น ด้วยยูนิตที่เป็น All Gens Series ภายใต้แนวคิด "Multi Dimension for Multi Lifestyle" ทั้ง Extensive Space การออกแบบพื้นที่ของห้องพักให้กว้างขวาง มาพร้อม Adaptive Design ฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพื่อสอดรับกับ Flexible Lifestyle ที่มีความยืดหยุ่นสูง รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนทุกวัย และยังยกระดับการมีสุขภาพที่ดีด้วย Ensured Safety and Health บริการดูแลสุขภาพ Health Service ด้วย AssetWise Health Station ที่ตรวจสุขภาพของคุณได้ทุกวัน รวมทั้งมีพันธมิตรที่เข้ามาร่วมดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัย อย่าง Application for Health เชื่อมต่อกับแพทย์ออนไลน์ มั่นใจในการดูแลสุขภาพตลอด 24 ชม. (Telemedicine) และ DoCare by SCG เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และรับเทรนด์ Healthy Lifestyle ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Strengthen Sustainability

AssetWise Club - Community สำหรับลูกค้าของบริษัท

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกลุ่มเครือข่ายสำหรับดูแลลูกค้า ชื่อว่า “AssetWise Club” สำหรับแบ่งปันกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้า โดยในปี 2565 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ดังนี้

สิทธิพิเศษในการรับส่วนลดในการใช้บริการจากพันธมิตร เช่น ส่วนลดในการซื้อสินค้าตกแต่งบ้านและคอนโด ส่วนลดในการบริการขนย้ายสินค้า ส่วนลดในการเข้าพักโรงแรมหรือรับประทานอาหาร เป็นต้น
กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ เช่น กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสงกานต์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น
กิจกรรม “AssetWise Club Night Market” โดยเชิญชวนลูกบ้านมาออกร้านขายของ ฟังดนตรีสุดชิล และตอบคำถามชิงรางวัลกับ AssetWise Club
Assetwise Club ร่วมกับ Bangkok Smile Dental Clinic ให้บริการทันตกรรมโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โครงการของลูกบ้าน
แอปพลิเคชัน Doctor A to Z แพลตฟอร์มเทคโนโลยีบริการด้านสุขภาพออนไลน์ โดยลูกบ้านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จะสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
AssetWise Club ห่วยใยคุณ จัดบริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เชิงรุกให้กับลูกบ้าน AssetWise Club แต่ละโครงการ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการพักอยู่อาศัย
กิจกรรม “Happy Movie Day” ในการจัดกิจกรรมพาลูกบ้านและผู้โชคดี เข้าร่วมชมภาพยนตร์
กิจกรรม Happy Good Day Trip “River Mom and Me” ในการให้ลูกบ้านพาคุณแม่กับดินเนอร์ล่องเรือสุดพิเศษ ชมบรรยากาศวิวแม่เจ้าพระยา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม Signature Mocktails Only You ลูกบ้าน AssetWise Club มา MIX เครื่องดื่มในแบบฉบับ AssetWise Club กับบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ
MONSTR Concert Festival กิจกรรมคอนเสิร์ต สำหรับลูกบ้านในโครงการได้ร่วมสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำ ของลูกค้า

กลุ่มบริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำแก่บริษัท โดยบริษัทจะนำข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

ในปี 2565 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางการร้องเรียน จำนวน 655 กรณี โดยมีรายละเอียดเรื่องที่สำคัญดังนี้

 • ร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด 317 กรณี แบ่งเป็น พนักงานบริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 315 กรณี และบริษัทย่อย ทั้งหมด 2 กรณี
 • ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด 338 กรณี แบ่งเป็น เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการทั้งตัวห้องและบริเวณโดยรอบโครงการ ได้แก่ การแจ้งซ้อม การแจ้งซ้อมล่าช้า ปัญหาการจอดรถ และชุมชนรอบข้างโครงการ ทั้งหมด 289 กรณี และร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 38 กรณี
 • ร้องเรียนเกี่ยวกับศูนย์การค้า (Mingle Mall /Mingle Market) ทั้งหมด 11 กรณี แบ่งเป็น เรื่องเสียงรบรบกวนจากการก่อสร้าง และการเปิดเพลง 2 กรณี และร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าภายใน Mingle Mall 9 กรณี

หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัท ได้กำหนดวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ดังนี้

 • หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องติดต่อลูกค้ากลับภายใน 1 ชั่วโมง
 • ติดตามข้อสรุปการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องหลังจากได้รับข้อร้องเรียน เพื่อบันทึกผลการดำเนินการ พร้อมติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนตามแผนการแก้ไขนั้น ๆ
 • เมื่อดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้ว ฝ่ายที่ดำเนินการแจ้งหลักฐานการแก้ไขให้กับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อปิดเรื่องร้องเรียนตามระยะเวลาที่ยืนยันกับผู้ร้องเรียน
 • นำข้อร้องเรียนมาจัดทำเป็น Q&A เพื่อสื่อสารในกรณีเกิดเหตุการณ์ครั้งต่อไป
การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อภาพรวมของโครงการในกลุ่มบริษัท โดยแบ่งออกแบบความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการของกลุ่มบริษัท และความพึงพอใจของลูกค้าผู้อยู่อาศัยในโครงการของกลุ่มบริษัทโดยผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อเรื่องต่างๆ ดังนี้

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า
83.33%
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ
87.50%
คะแนนการบอกต่อ (Net Promotor Score)
14
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงสนับสนุนในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้
การดูแลชุมชนข้างเคียงโครงการก่อสร้างของบริษัท

ก่อนการพัฒนาโครงการของบริษัท ในทุกโครงการ กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ข้างเคียงโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ หรือ Environmental Impact Assessment Report (EIA) เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ผลกระทบที่ชุมชนข้างเคียงจะได้รับการการก่อสร้างจากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน การกำหนดแผนในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากชุมชน การกำหนดแนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนข้างเคียง

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากจากการก่อสร้างโครงการ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทได้จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้