ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD
ณ วันที่ 02/05/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,984
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,091
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
32.07
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 02/05/2566

ณ วันที่ 02/05/2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด 236,155,500 27.58
2. นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 219,304,350 25.62
3. นาย เอกรัตน์ จาวโกนันท์ 32,314,299 3.77
4. นาง เพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ 24,961,162 2.92
5. นาย พรธงชัย วิพันธ์พงษ์ 24,961,162 2.92
6. นาย อภิสิทธิ์ จาวโกนันท์ 21,418,537 2.50
7. นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ 20,900,475 2.44
8. นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ 20,900,475 2.44
9. นาย เธียรรุจ ธรณวิกรัย 16,100,000 1.88
10. น.ส. มัญกนิษฐ วิพันธ์พงษ์ 14,444,874 1.69