ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD
ณ วันที่ 02/05/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,021
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 12/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
5,850
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
35.35
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 02/05/2567

ณ วันที่ 02/05/2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด 236,155,500 26.25
2. นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 219,304,350 24.38
3. นายเอกรัตน์ จาวโกนันท์ 32,489,299 3.61
4. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 31,000,000 3.45
5. นางเพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ 24,961,162 2.77
6. นายพรธงชัย วิพันธ์พงษ์ 24,961,162 2.77
7. นายพะเนียง พงษธา 21,892,400 2.43
8. นายอภิสิทธิ์ จาวโกนันท์ 21,618,537 2.40
9. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 20,900,475 2.32
10. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ 20,900,475 2.32
11. นายเธียรรุจ ธรณวิกรัย 16,100,000 1.79
12. น.ส. มัญกนิษฐ วิพันธ์พงษ์ 14,822,274 1.65
13. น.ส. ธัชนันท์ วิพันธ์พงษ์ 14,685,299 1.63
14. นายสุเชฏฐ์ ฤทธีภมร 14,206,912 1.58
15. น.ส. จิราพร ฉั่วศิริพร 10,665,337 1.19
16. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,397,198 1.16
17. น.ส. ปณีตา มาลัยวงศ์ 9,669,037 1.07
18. น.ส. วราภรณ์ จาวโกนันท์ 9,554,512 1.06
19. นายชลัช วิพันธ์พงษ์ 9,500,012 1.06
20. นายนิษณ ศรีนุวัฒย์ 6,625,300 0.74
21. นายคเชนทร์ เบญจกุล 5,677,300 0.63