หุ้นเพิ่มทุนของ ASW เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2564
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (แก้ไข)