การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
แจ้งดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (แก้ไข)
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ASW เริ่มซื้อขายวันที่ 28 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปข้อสนเทศ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)