ค้นหา:
ปี:
01 ธันวาคม 2566
การจำหน่ายไปซึ่งการลงทุนใน บริษัท ไวส์ เอสเตท 17 จำกัด (บริษัทย่อย)
30 พฤศจิกายน 2566
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
24 พฤศจิกายน 2566
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
14 พฤศจิกายน 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 การส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
09 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
09 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
07 พฤศจิกายน 2566
แจ้งการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด
02 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ ASW-W1
02 พฤศจิกายน 2566
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
30 ตุลาคม 2566
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
06 ตุลาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ ASW-W2