;
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
แบบรายงานผลการขายของ ASW-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
แบบรายงานผลการขายของ ASW-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ASW-W1)
กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ASW-W1)