ค้นหา:
ปี:
18 มิถุนายน 2567
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
29 พฤษภาคม 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ ASW เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
24 พฤษภาคม 2567
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ต่อกระทรวงพาณิชย์
21 พฤษภาคม 2567
การจำหน่ายไปซึ่งการลงทุนใน บริษัท ไวส์ เอสเตท 13 จำกัด (บริษัทย่อย)
20 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ASW-W1 (F53-5) (แก้ไข)
17 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ASW-W1 (F53-5)
10 พฤษภาคม 2567
แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
10 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
09 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
09 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท