ยอดขาย
6,269
ล้านบาท
65% YoY

รายได้รวม
1,758
ล้านบาท
1% YoY

กำไร
256
ล้านบาท
-9% YoY

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2564 2565 2566 Q1/2567
สินทรัพย์รวม (บาท) 11,335,240,556 15,536,610,522 24,363,728,453 26,884,127,051
หนี้สินรวม (บาท) 6,398,689,268 9,583,749,804 16,879,892,080 19,151,462,323
ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) (บาท) 4,936,551,288 5,952,860,718 7,483,836,373 7,732,664,728
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) 4,835,705,403 5,619,385,361 6,576,068,159 6,832,393,168
รายได้จากการขาย (บาท) 4,850,685,822 5,221,438,702 6,315,916,159 1,646,880,786
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บาท) 66,476,173 430,510,469 274,054,894 -
รายได้จากการเช่าและบริการ (บาท) 77,739,881 261,912,564 454,210,563 42,810,000
รายได้อื่น (บาท) 38,798,821 66,115,396 130,334,263 67,941,801
รายได้รวม (บาท) 5,033,700,697 5,979,977,131 7,174,515,879 1,757,632,587
ต้นทุนขาย (บาท) 2,726,899,440 3,079,368,173 4,006,494,772 1,010,417,252
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 881,500,505 1,244,853,402 1,619,188,954 448,771,015
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (บาท) 951,363,526 1,118,521,778 1,092,223,050 256,325,009
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2564 2565 2566 Q1/2567
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 26.6 21.4 17.9 16.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 14.3 12.2 7.7 6.7
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.5 0.5 0.3 0.3
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 44 40 39 41
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 19 19 15 15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.6 2.3 2.5
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 1.2 1.5 1.6
ข้อมูลสถิติ 2564 2565 2566 Q1/2567
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้น) 856,125,000 856,125,000 1,363,106,937 1,410,406,937
ราคา Par (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 7,448.3 7,105.8 7,552.6 7,237.9
Book Value per Share (เท่า) 5.7 7.0 6.8 7.3
EPS (เท่า) 1.2 1.3 1.3 0.3
P/E (เท่า) 5.3 7.9 7.3 6.6
P/BV (เท่า) 1.5 1.4 1.2 1.1
Price (บาท) 8.7 8.3 8.4 8.05