คุณศราวุธ จารุจินดา
คุณศราวุธ จารุจินดา
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์
คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณกอบเกียรติ ธนัญชยะ
คุณกอบเกียรติ ธนัญชยะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณสุเชฏฐ์ ฤทธีภมร
คุณสุเชฏฐ์ ฤทธีภมร
กรรมการ
คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล
คุณวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์
คุณวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล
คุณปณีตา มาลัยวงศ์
คุณปณีตา มาลัยวงศ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน