นายศราวุธ จารุจินดา
ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ในปี 2564 นับเป็นปีสำคัญของแอสเซทไวส์ เนื่องจากยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความปลอดภัยในชีวิตไปจนถึงแบบแผนในการดำรงชีวิตประจำวัน การสาธารณสุข ภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน แต่แอสเซทไวส์ก็สามารถผ่านพ้นไปด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ในปีนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นคืนกลับมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถูกคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียงอัตราร้อยละ 0.7-1.2 แต่อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของบริษัทนั้นเองยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีของบริษัท ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และการดำรงฐานะการเงินอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ความชำนาญของทีมผู้บริหารและทีมงานทุกคน

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารของแอสเซทไวส์ ที่บริหารธุรกิจของบริษัทในปี 2564 ให้มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และขอบคุณพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทความอุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการขยายธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งอันนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนของแอสเซทไวส์ต่อไปในอนาคต

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทขอตั้งปณิธานว่าจะดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน