ปี:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
สาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
นโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)
คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผุ้ถือหุ้น
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การส่งคำถามล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567