ปี:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การส่งคำถามล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567