บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
therdsak@asiaplus.co.th
คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
nuanpun@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณธัญญธร ทรงวุฒิ
thanyatorn.s@fnsyrus.com
คุณจิตรา อมรธรรม
jitra.a@fnsyrus.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณณภัทร วรจรรยาวงศ์
napatv@kgi.co.th
คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์
suchott@kgi.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณพีรวัส คุปติเลิศพงศ์
peerawat.kupatilertpong@krungsrisecurities.com
คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์
ratasak.piriyanont@krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณวนิดา ไกสเล่อร์
vanida.g@maybank-ke.co.th

บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณชาตรี ศรีสมัยเจริญ
chatree.sr@rhbgroup.com
คุณไพบูลย์ เจนสาธิต
paiboon.ja@rhbgroup.com

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
คุณวรเกียรติ กิ่งมนตรี
vorrakiat_khi@sbito.co.th

บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์
peerawat@uobkayhian.co.th