บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
therdsak@asiaplus.co.th
คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
nuanpun@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณธัญญธร ทรงวุฒิ
thanyatorn.s@fssia.com
คุณจิตรา อมรธรรม
jitra.a@fssia.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์
suchott@kgi.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจารุชาติ บูชาชาติ
jaruchart.b@yuanta.co.th
คุณอาทิตยา ชินกาญจนาดิศ
Athitaya.c@yuanta.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง
wilasinee@globlex.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล
V-rin@trinitythai.com

บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณชาตรี ศรีสมัยเจริญ
chatree.sr@rhbgroup.com